A A A

OBLICZANIE ILOŚCI OPADÓW

Ogólna roczna ilość opadów atmosferycznych jest z reguły mniejsza od ilości wód gospodarczych. Ścieki gospodarcze odpły­wają równomiernie w ciągu całego roku, natomiast deszcze mają okresy nasilenia, w czasie których przepływy sekundowe są znacznie większe niż przepływy ścieków gospodarczych. Dlatego tez wymiary kanałów sieci deszczowej przekraczają z konieczności wymiary kanałów sanitarnych. Porównując natomiast ilości odpływających ścieków domo­wych w ciągu roku z ilością wód opadowych w tym samym okre­sie możemy stwierdzić, że całkowita ilość ścieków odprowadzana poza obręb osiedla przewyższa ilość odpływów deszczowych. Na­tomiast przepływy sekundowe — miarodajne do obliczenia prze­kroju przewodów — są przy wodach deszczowych wielokrotnie większe niż analogiczne przepływy ścieków. Np. dla obszaru 1 ha o zaludnieniu 300 mieszkańców zużywa­jących 100 1/mieszk. dob. wody ilość ścieków Qit = 10 950 m3/rok ha i przepływ sekundowy przy największym natężeniu wynosi q.. = 0,83 1/sek «ha. Dla wód opadowych biorąc współczynnik spływu 0,5 (tzn. za­kładając, że 50% wody deszczowej spłynie do sieci kanalizacyjnej) i przyjmując, że średni opad dla obszaru Polski Środkowej wynosi 550 mm otrzymamy odpływ rocznych całkowity Qd =